Showing all 7 results

گرفتن قالب تزریقی فرآیندی است که در آن یک پلیمر ترموپلاستیک بالاتر از نقطه ذوب خود گرم می شود و در نتیجه پلیمر جامد به سیال مذاب با ویسکوزیته نسبتاً کم تبدیل می شود. این مذاب به صورت مکانیکی تحت فشار قرار می گیرد، یعنی در قالبی به شکل جسم نهایی مورد نظر تزریق می شود. این روش برای تولید قطعات پلاستیکی با شکل‌های پیچیده و ابعاد مختلف مناسب است.

مراحل گرفتن قالب تزریقی

یک روش گرفتن قالب تزریقی شامل مراحل تهیه منبع مواد قابل جریان تحت فشار، منبع سیال تحت فشار و مجموعه قالب قابل فعال سازی از یک موقعیت باز به یک موقعیت بسته است. مجموعه قالب شامل بخش‌های قابل استفاده اول و دوم است که یک حفره کاملاً مهر و موم شده را تعریف می‌کند، یک عضو هسته بادی که در داخل حفره کاملاً مهر و موم شده قرار گرفته و به قسمت اول محکم می‌شود، یک مسیر سیال تحت فشار از منبع سیال تحت فشار به عضو هسته بادی، و یک مسیر مواد قابل جریان از منبع مواد قابل جریان تحت فشار به داخل حفره.

سیال تحت فشار با فشار اول به عضو هسته بادی وارد می شود تا یک عضو هسته متورم ایجاد کند که مرز هسته را مشخص می کند و ماده قابل جریان تحت فشار به فضایی که توسط حفره و مرز هسته با فشاری کمتر از فشار اول تعریف شده است تزریق می شود.

پس از انتقال مواد قابل روان به حالت جامد، سیال تحت فشار از عضو هسته باد شده خارج می شود، قالب باز می شود و ماده جامد از مجموعه قالب خارج می شود.

در واتساپ با ماشین سازی مرادی در ارتباط باشید